CHỦ TRƯƠNG
  Hội Đệ Nhị Thiên Xứng
( Cựu SQHQ/19 Nha Trang- VN )

   CHỦ NHIỆM
   Nguyễn Văn Oanh

  CHỦ BÚT
  A/C Mai Công Minh

  THƯ KÝ TÒA SOẠN
  Nguyễn Văn Oanh

   TRÌNH BÀY
   Trần Phước Vạn
 
 

    

Với sự cộng tác
 • Lướt sóng
 • CMI
 • Phạm Doanh
 • Duy Kim
 • Duy Phước
 • NTD(Vitdong)
 • Định Lan
 • Tôn nử Thu Nga
 • TUG
 • Trần Tuấn
 • Trần Phước Vạn
 • Võ Anh
 • Tống Chiêu Cầm
 • Vân Côn
 • Ngô Tiến Hưng
 • Tỉnh Ngạn
 • Đỗ Xuân Thọ
 • Nguyễn Thành Thôi
 • Võ Hạnh Thông

 

Các Đặc San đã Phát Hành
bia_ds10.jpg (56088 bytes)
    SÓ 1 -1978

  SÓ 2&3 -1779
bia_ds13.jpg (64897 bytes)
     SÓ 4 -1980
bia_ds14.jpg (74698 bytes)
   SÓ 5 -1981
bia_ds15.jpg (96971 bytes)
   SÓ 6 -1982
bia_ds16.jpg (61296 bytes)
   SÓ 7 -1983
bia_ds17.jpg (84734 bytes)
    SÓ 8 -1987
bia_ds18.jpg (101205 bytes)
   SÓ 9 -1989
bia_ds19.jpg (77461 bytes)
   SÓ 10 -1990
bia_ds20.jpg (33277 bytes)
   SÓ 11 -1991

   SÓ 12 -1992

    SÓ 13 -1993

   SÓ 14 -1994

    SÓ 15 -1995

   SÓ 16 -1996

   SÓ 17 -1997

    SỐ 18 -1998

    SÓ 19 -1999

   SÓ 20 -2000

   SÓ 21 -2001

bia_ds22.jpg (34318 bytes)

 SÓ 22 -2002

SỐ 23 - 2005

SỐ 24- 2007

SỐ 25- 2011

SỐ 26 -2013

TRANG CHÍNH