BTC Chc tất cả cc bạn v gia đnh đến tham dự Đại Hội 16 hưởng những ngy họp mặt vui vẻ.         
Thủ qũy: V Hanh Thng:1385 Northwyck Ct. McLean, VA 22102  Email: thongvo19@gmail.com

 Ghi ch: Thủ qũy đ nhận tiền đng gp sẽ đnh dấu mảu đỏ                                   

 

Họ v Tn

Số Người

Ngy đến &

Phi Trường

KS

Sheraton Hotel

Dạ Tiệc

24/5/2017

Du Ngoạn

Milwaukee 25/5/2017

Royal Buffet

25/5/2017 Tự tc

Du Ngoạn Chicago

26/5/2017

Lou Malnati

26/5-2017 Tự Tc

Đng gp

1 Trần Minh Lộc 2 25/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
2 Nguyễn Văn Oanh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
3 Mai Cng Minh 2 19/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
4 V Hanh Thng 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
5 Trần Tuấn 3 23/5 Y 3 3 3 3 3 $300.00
6 Trương B Cn 2 Tự tc Y 2 0 2 0 2 $100.00
7 Hồ Ngọc Hoa 2 Tự tc N 2 0 2 0 2 $100.00
8 Trần Trc Việt 2 Chưa biết Y            
9 Đinh Hữu Oanh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
10 L Văn Từ 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
11 Phan Anh Dũng 2 24/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
12 Phan Hồ Hải 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
13 L Tấn Phương 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
14 Nguyễn Cng Khim 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
15 Nguyễn Văn Huệ 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
16 Nguyễn Nghĩa Hiệp 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
17 Trương Văn Hải ( yrs ) 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
18 Nguyễn Hữu Phước 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
19 Nguyễn Văn Tư 2 Tự tc Y 2 0 2 0 2 $100.00

 

TRANG CHNH TRANG TRƯỚC