BTC Chc tất cả cc bạn v gia đnh đến tham dự Đại Hội 16 hưởng những ngy họp mặt vui vẻ.         

HẠN CHT GHI DANH:  

Thủ qũy: V Hanh Thng:1385 Northwyck Ct. McLean, VA 22102  Email: thongvo19@gmail.com

 Ghi ch: Thủ qũy đ nhận tiền đng gp sẽ đnh dấu mảu xanh       

Check Pay To The Order : Thong H Vo                                                                      

 

Họ v Tn

Số Người

Ngy đến &

Phi Trường

KS

Sheraton Hotel

Dạ Tiệc

24/5/2017

Du Ngoạn

Milwaukee 25/5/2017

Royal Buffet

25/5/2017 Tự tc

Du Ngoạn Chicago

26/5/2017

Lou Malnati

26/5-2017 Tự Tc

Đng gp

1 Trần Minh Lộc 2 25/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
2 Nguyễn Văn Oanh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
3 Mai Cng Minh 2 19/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
4 V Hanh Thng 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
5 Trần Tuấn 3 23/5 Y 3 3 3 3 3 $300.00
6 Trương B Cn 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
7 Hồ Ngọc Hoa 2 23/5 N 2 2 2 2 2 $200.00
8 Trần Trc Việt 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
9 Đinh Hữu Oanh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
10 L Văn Từ 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
11 Phan Anh Dũng 2 24/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
12 Phan Hồ Hải 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
13 L Tấn Phương 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
14 Nguyễn Cng Khim 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
15 Nguyễn Văn Huệ 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $300.00
16 Nguyễn Nghĩa Hiệp 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
17 Trương Văn Hải ( yrs ) 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
18 Nguyễn Hữu Phước 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
19 Ng Sơn Khnh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
20 Bi Ngọc Nở 2 24/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
21 Phạm Văn Hoan 7 23/5 Y 7 7 7 7 7 $700.00
22 Ngũ H 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
23 Nguyễn B Nha 2 19/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
24 Trần Thanh Tng ( Vợ ) 1 23/5 N 1 1 1 1 1 $100.00
25 Phạm Ngọc H 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
26 V Ngọc Knh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
27 Nguyễn Đnh Cương 2 19/5 N 2 2 2 2 2 $200.00
28 Trần Phước Vạn 4 23/5 Y 4 0 0 0 0 $200.00
29 Cao Quang Thảo 2 23/5 Y 2 0 0 0 0 $100.00
30 Trần Ngọc Diệp 2 23/5 Y 2 0 0 0 0 $100.00
31 Nguyễn Việt Dũng 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
32 Hồng Kim Mến 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
33 L Cng tm 1 23/5 Y 1 1 1 1 1 $100.00
 

Tổng cộng

72     72 64 64 64 64 $6900.00

 

TRANG CHNH TRANG TRƯỚC