Tàu Loại C/Hạm TênHQVN Tên&số HQ Phi Trang bị và vận tốc Chú thích
HQ452 Tiếp Tế đỉnh
MSSB
Hạ Long 1 cần trục nhỏ HQVC
chiếm giử
HQ453 Tiếp Tế đỉnh
MSSB
Long Hải 1 cần trục nhỏ HQVC
chiếm giử
HQ700
đến
HQ725
Tuần Duyên
đỉnh WPB
Lê Phú Qúy
Lê Văn Ngà
Huỳnh văn Cư
Nguyễn Đáo
Đào Thục
Lê N. Thạnh
Nguyễn N.Thạch
Đặng văn Hoàng
Lê  Đ.Dũng
Thương Tiến
Phạm N. Châu
Đào vă Đàng
Lê N. An
Huỳnh Văn Ngân
Trần Lô
Bùi V. Thạnh
Nguyễn An
Nguyễn Hân
Ngô V. Quyền
Văn Diễn
Hồ Đ. La
Đàm Thoại
Huỳnh Bộ
Nguyễn K. Hùng
Hồ Duy
Trương Ba
1 súng cối 81 ly, 2 đến 4
đại liên 50 ly, 1 đại bác 20 ly,  vận tốc 
16.8 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 1200
đến
HQ 1299
Giang đỉnh
ATC
100 chiếc 1 hoặc 2 đại bác 20 ly, 2 đại
liên 50 ly, nhiều đại liên 30
2 súng phóng lựu, vận tốc
8.5 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 1800
đến
HQ 1821
Giang Soái 
đỉnh LCM6
(monitor)
22 chiếc 1 súng cối 81 ly, 1 đại bác 40
ly, 1 đại bác 20 ly, 2 đại liên 50
ly, 2 & 4 đại liên 30 ly, 2 súng phóng lựu, vận 
tốc 8 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 3800
đến
HQ 3906
Duyên TÓc
đỉnh PCF
107 chiếc 1 súng cối 81 ly,1 đại liên 50 đơn
2 đại liên 50 ly (nóc phòng lái )
vận tốc 28 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 5100
đến
HQ 5183
Tuần Giang
đỉnh ASPB
84 chiếc 1 &2 đại bác 20 ly, 2 đại liên 50 ly ,
2 đại liên 30 ly, nhiều súng phóng
lựu, vận tốc 14 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 6100
đến
HQ 6108
Giang Soái
đỉnh CCB
9 chiếc 3 đại bác 20 ly, 2 đại liên 30 ly ,
2 súng phóng lựu, vận tốc 8.5 hải
lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 7000
đến
HQ 7028
Tuần Giang
đỉnh RPC
29 chiếc 2 đại liên 50 ly, 3 đại liên 30 ly ,
vận tốc 14 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
HQ 7500
đến
HQ 7800
Giang Tốc
đỉnh PBR
293 chiếc 3 đại liên 50 ly ( 1 trước ,1 sau )
vận tốc 25 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
Giang đỉnh
Trục Vớt CSB
4 chiếc 4 đại liên 20 ly
vận tốc 6 hãi lý / giờ
HQVC
chiếm giử
Giang Soái
đỉnh LCM6
14 chiếc 1 đại bác 20 ly, 2 đại liên 50 ly ,
nhiều đại liên 30 ly, 1 súng cối 81
ly,  vận tốc 10 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
Tiểu đỉnh
STCAMFOM
43 chiếc 1 đại liên 50 ly, 1 đại liên 30 ly ,
nhiều súng cá nhân
HQVC
chiếm giử
Trục Lôi
đỉnh ML MS
MSM MSR
24 chiếc 1 đại liên 30 ly, 1 đại liên 50 ly ,
vận tốc 12 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
Ghe Yabuta
Ferro Cement
500 chiếc 2 đại liên 50 ly, 1 súng cối 60 ly ,
vận tốc 15 hải lý / giờ
HQVC
chiếm giử
LCM6
LCM8
không rõ số
lượng
HQVC
chiếm giử
TRANG CHÍNH  TRANG TRƯỚC