Hình ảnh ghi nhận tang lễ cố TX2 Lợi Cẩm minh tại địa chỉ http://pg.photos.yahoo.com/ph/huy_vo2003/my_photos