CHỦ TRƯƠNG


              Hội Đệ Nhị Thiên Xứng
       ( Cựu SQHQ/19 Nha Trang- VN )

       CHỦ NHIỆM kiêm CHỦ BÚT
 

                A/C Mai Công Minh

 

          

          TRÌNH BÀY & BIÊN TẬP

                Nguyễn Văn Oanh

                              &

                  Trần Phước Vạn
 
 

 

    

                                             Với sự cộng tác

 

 • Trần Văn Bính
 • Hoàng Công Dược
 • Nguyễn Văn Đức
 • Phạm văn Hoan
 • Nguyễn Ngọc Hứa
 • Mai Hương
 • Nguyễn Nguyên Long
 • Tôn Nữ Thu Nga
 • Huỳnh Công Minh
 • Bùi Ngọc Nở
 • Trần Chí Quan
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Nguyễn Văn Tao
 • Lê Công Tâm
 • Hồ T. Tơ
 • Trần Thanh Tùng
 • Bùi Nguyên Tường
 • Nguyễn Văn Vĩnh
 • Hoạ sĩ Hùng

 

Các Đặc San đã Phát Hành
bia_ds10.jpg (56088 bytes)
    SÓ 1 -1978

  SÓ 2&3 -1779
bia_ds13.jpg (64897 bytes)
     SÓ 4 -1980
bia_ds14.jpg (74698 bytes)
   SÓ 5 -1981
bia_ds15.jpg (96971 bytes)
   SÓ 6 -1982
bia_ds16.jpg (61296 bytes)
   SÓ 7 -1983
bia_ds17.jpg (84734 bytes)
    SÓ 8 -1987
bia_ds18.jpg (101205 bytes)
   SÓ 9 -1989
bia_ds19.jpg (77461 bytes)
   SÓ 10 -1990
bia_ds20.jpg (33277 bytes)
   SÓ 11 -1991

   SÓ 12 -1992

    SÓ 13 -1993

   SÓ 14 -1994

    SÓ 15 -1995

   SÓ 16 -1996

   SÓ 17 -1997

    SỐ 18 -1998

    SÓ 19 -1999

   SÓ 20 -2000

   SÓ 21 -2001

bia_ds22.jpg (34318 bytes)

 SÓ 22 -2002

SỐ 23 - 2005

SỐ 24- 2007

SỐ 25- 2011

SỐ 26 -2013

SÓ 27 -2023

       
 TRANG CHÍNH