Chiều về lặng lẻ bên song
Thoảng cơn gió nhẹ, chạnh lòng Hoài Hương
              Thọ ( 1979 )

 
TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC