More pictures at : http://www.oanh19.com

Hình ảnh từ máy ảnh a/c Ngô Sơn Khánh

Hình ảnh từ máy ảnh a/c Trương Văn Hải (SJ)

Xem Video clips của Phó Anh Dzũng: Tiền Hội Ngộ hoặc  Đại Hội

                       

   TRANG CHÍNH