BTC Chúc tất cả các bạn và gia đình đến tham dự Đại Hội 16 hưởng những ngày họp mặt vui vẻ.    

 

     

 

Thủ qũy: Võ Hanh Thông:1385 Northwyck Ct. McLean, VA 22102  Email: thongvo19@gmail.com

 Ghi chú: Thủ qũy đã nhận tiền đóng góp sẽ đánh dấu mảu xanh       

Check Pay To The Order : Thong H Vo                                                                      

 

Họ và Tên

Số Người

Ngày đến &

Phi Trường

KS

Sheraton Hotel

Dạ Tiệc

24/5/2017

Du Ngoạn

Milwaukee 25/5/2017

Royal Buffet

25/5/2017 Tự túc

Du Ngoạn Chicago

26/5/2017

Lou Malnati

26/5-2017 Tự Túc

Đóng góp

1 Trần Minh Lộc** 9 25/5 Y 9 2 2 2 2 $400.00
2 Nguyễn Văn Oanh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
3 Mai Công Minh 4 19/5 Y 4 2 2 2 2 $300.00
4 Võ Hanh Thông 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
5 Trần Tuấn 3 23/5 Y 3 3 3 3 3 $300.00
6 Trương Bá Côn 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
7 Hồ Ngọc Hoa 2 23/5 N 2 2 2 2 2 $200.00
8 Trần Trúc Việt 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
9 Đinh Hữu Oanh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
10 Lê Văn Từ * 1 23/5 Y 1 1 1 1 1 $200.00
11 Phan Anh Dũng 2 24/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
12 Phan Hồ Hải 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
13 Lê Tấn Phương * 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $230.00
14 Nguyễn Công Khiêm 2 22/5 Y 2 3 2 2 2 $225.00
15 Nguyễn Văn Huệ * 4 23/5 Y 4 2 2 2 2 $400.00
16 Nguyễn Nghĩa Hiệp 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
17 Trương Văn Hải ( yrs ) 2 22/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
18 Nguyễn Hữu Phước 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
19 Ngô Sơn Khánh 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
20 Bùi Ngọc Nở 2 24/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
21 Phạm Văn Hoan 7 23/5 Y 7 7 7 7 7 $700.00
22 Ngũ Hà 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
23 Nguyễn Bá Nha 2 19/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
24 Trần Thanh Tòng ( Vợ ) 1 23/5 N 1 1 1 1 1 $100.00
25 Phạm Ngọc Hà 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
26 Võ Ngọc Kình 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
27 Nguyễn Đình Cương 2 19/5 N 2 2 2 2 2 $200.00
28 Trần Phước Vạn 4 23/5 Y 4 0 0 0 0 $200.00
29 Cao Quang Thảo 2 23/5 Y 2 0 0 0 0 $100.00
30 Trần Ngọc Diệp 2 23/5 Y 2 0 0 0 0 $100.00
31 Nguyễn Việt Dũng 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
32 Hồng Kim Mến 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
33 Lê Công tâm 1 23/5 Y 1 1 1 1 1 $100.00
34 Phan Văn Đa 4 23/5 Y 4 0 0 0 0 $200.00
35 Dao Co Chi 2 23/5 Y 2 2 0 2 0 $200.00
36 Nguyễn Xuân Diên 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
37 Đoàn Hữu Lượng 2 23/5 N 2 0 0 0 0 $100.00
38 Phó Thái Nguyên 2 23/5 Y 2 2 2 0 0 $150.00
39 Nguyễn Dụng 2 23/5 Y 2 2 2 2 2 $200.00
40 Nguyễn Văn Định (Vợ ) 3 24/5 Y 3 3 3 3 3 $300.00
 

Tổng cộng

99     99 74 72 72 70 $8705.00

        Ghi Chú:

       * Các bạn ủng hộ cho Tiền Hội Ngộ ngày thứ Tư 23/5

         - Nguyễn Văn Huệ $100

         - Lê Văn Từ $100

         - Lê Tấn Phương $30

         

          Lc** mi 7 khách, tr $200 cho 4 khách, BTC đài th 3 khách

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC