Xem thêm:

https://photos.google.com/share/AF1QipOdIoWJ4qWZevZ1XQeeGxZZg7AxN6aCiuPd2YJvsubSZJKd8WxFSRglOYZbykIqHg?pli=1&key=b0lQdVJMMFdwc05zMnc1X3A5amM0N3N5bklfXzJB

https://www.oanh19.com/index.php/category/tx2/dh17-pictures

https://www.oanh19.com/index.php/category/tx2/dh17-chito-datiec-camera

https://www.oanh19.com/index.php/category/tx2/dh17-dangvancho-camera

https://www.oanh19.com/index.php/category/tx2/dh17-levanlong-camera

Hình Ảnh Đại Hội HQ K. 19 5-3-2023 - tungtran (smugmug.com) & video  https://drive.google.com/drive/folders/1qwj_2txxMt6IyiRegc6UrIBa4bcKMteb?usp=share_link

 

   TRANG CHÍNH