DS TX2 giúp Trần Mạnh Hải

Số tiền

Quỹ TX2 Miền Đông

$500

Quỹ TX2 Miền Trung

$200

Bùi Nguyên Tường

$50

Đinh Hữu Oanh

$100

Dương Đức Trang

$50

Hàng Thanh Nguyên

$50

Hồ Sanh

$50

Hoàng Văn Phi

$100

Lê Chí Thiện

$50

Lê Tấn Phương

$200

Lê Thanh Sử

$50

Lương Minh Viễn

$100

Ngô Sơn Khánh

$50

Ngô Tiên Hưng

$50

Ngũ Hà

$50

Nguyễn Bá Muôn

$50

Nguyễn Công Khiêm

$50

Nguyễn Đình Hồng

$50

Nguyễn Hoa Ngân

$100

Nguyễn Kháng Chiến

$50

Nguyễn Kỳ Sơn

$50

Nguyễn Văn Đức

$100

Nguyễn Văn Huệ (HSM)

$20

Nguyễn Văn Năm

$100

Nguyễn Văn Oanh

$100

Nguyễn Văn Tài

$50

Nguyễn Văn Tao

$50

Nguyễn Văn Tràng

$100

Nguyễn Văn Tư (búa)

$100

Nguyễn Văn Vinh (Nhô)

$25

Nguyễn Việt Dzũng

$50

Phạm Anh Tuấn

$50

Phạm Ngọc Hà

$100

Phạm Văn Hoan

$50

Phan Anh Dũng

$100

Phó Anh Dzũng

$50

Trần Chí Quan

$100

Trần Minh Lộc

$50

Trần Phước Vạn

$50

Trần Trúc Việt

$50

Trần Tuấn

$50

Trịnh Hùng

$100

Trịnh Văn Hai

$50

Trương Thanh An

$50

Trương Văn Chung

$50

Trương Văn Hải (SJ)

$50

TX2 ẩn danh

$100

Võ Hanh Thông

$200

Võ Ngọc Hạnh

$50

Tổng cộng nhận được

$3,995

Nở góp thêm $5

$5

Tổng cọng

$4,000

  TRANG TRƯỚC