Trang Lưu Bút là nơi dành riêng cho các TX2 và các thân hữu ghi lại cảm tưởng  và đề nghị liên quan đến sinh hoạt chung của khóa 19 Đệ Nhị Thiên Xứng.
Chúng tôi cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời giờ quý báo để viếng trang nầy. Hẹn tái ngộ. 
Click Here To View and Sign My Guestbook
 
TRANG CHÍNH