Tin M Châu

        Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình anh chị Hồ Kim Đông. Cầu chúc Cụ sớm an nghỉ  nơi cõi vĩnh hằng.

Chúng tôi thành tht chia bun cùng anh ch N.K Sơn cùng gia đình. Nguyn cu hương hn bác sớm an ngh cõi vĩnh hng.

         Xin thành tht phân ưu cùng anh chi Hoa. Cu chúc hương hn bác sm v tiên cnh.

Tin Úc Châu: